Uchwała nr 6

Uchwała nr 6

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

z dnia 03.10.2016r.

W sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z  2004r. Nr.256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 40w Kielcach po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

 

§ 1

Rada Rodziców, w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła do jednoosobowego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym w PKO BP S.A skarbnika Panią Urszulę Kołodziej. Zakres dyspozycji obejmuje posługiwanie się kartą bankomatową oraz dostęp do kanału internetowego iPKO.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.   

Przewodniczący Rady Rodziców