Uchwała nr 5 Rady Rodziców

Uchwała nr 5
Rady Rodziców
Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach
z dnia 01.10.2019r.
W sprawie egzekwowania opłat za imprezy, upominki i inne wydatki pokrywane z funduszy Rady Rodziców.
Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (DZ.U. z 2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach,
po przeprowadzonym głosowaniu
uchwala:
§ 1
W związku z nie dokonaniem wpłaty przez znaczną grupę rodziców składki, ustalonej przez zebranie ogólne w dniu 27.09.2018r. na rok szk. 2018/19 postanowiono, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji w r. szk. 2019/20, koszt imprez, upominków i innych wydatków pokrywanych z funduszy Rady Rodziców, będzie rozliczany na każde dziecko i egzekwowany indywidualnie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.
§ 3
Uchwała w chodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przewodniczący Rady Rodziców