Uchwała nr 5

Uchwała nr 4

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

z dnia 27.09.2018r.

W sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady Rodziców:

Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku  prawo oświatowe (DZ.U. z  2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach, po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

 

§ 1

Rada Rodziców, w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła do jednoosobowego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym w PKO BP S.A skarbnika Panią Urszulę Kołodziej. Zakres dyspozycji obejmuje posługiwanie się kartą bankomatową oraz dostęp do kanału internetowego iPKO. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Rady Rodziców w banku zostali upoważnieni:

  1. Łukasz Praszek – Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Urszula Kołodziej – Skarbnik Rady Rodziców

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.    

 

Przewodniczący Rady Rodziców