Uchwała nr 5

Uchwała nr 5

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

Z dnia 03.10.2016r.

W sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt.3 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr.256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

 Pozytywnie zaopiniować  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola na rok 2017.

§ 2

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na zebraniu przedstawicieli poszczególnych grup.

Przewodniczący Rady Rodziców