Uchwała nr 4

Uchwała nr 4

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach

Z dnia 03.10.2016r.

 

W sprawie uchwalenia : „Programu Wychowawczego” i „Programu Profilaktycznego”

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt.1 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr.256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 Uchwalić „Program Wychowawczy” i „Program Profilaktyczny” dla Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach wspomagający wychowanie i nauczanie.

§ 2

„Program Wychowawczy” i „Program Profilaktyczny” realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym Nr 40 w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach.

§ 4

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na zebraniu przedstawicieli poszczególnych grup.

Przewodniczący Rady Rodziców