Uchwała nr 3

Uchwała nr 3

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

Z dnia 03.10.2016r.

 

W sprawie wyboru  Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z  2004r. Nr.256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 40w Kielcach po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

 

§ 1

 Jako Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach na rok szkolny 2016/2017 powołuje się następujące osoby:

 Przewodniczący         - Magdalena Mojecka

 Zastępca                     - Magdalena Kidoń - Cholewińska

Sekretarz                    - Anna Walkiewicz

§ 2

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 40w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4

Uchwała w chodzi w życie z dniem uchwalenia.    

 

Przewodniczący Rady Rodziców