Uchwała nr 2

Uchwała nr 2

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

Z dnia 27.09.2018r.

 

W sprawie wyboru  Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 

Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku  prawo oświatowe (DZ.U. z  2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach,

po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

 

§ 1

 Jako Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach na rok szkolny 2018/2019 powołuje się następujące osoby:

                        Przewodniczący         - Magdalena Mojecka             

                        Zastępca                         - Alina Cedro

                         Sekretarz                       - Ewelina Wrońska

§ 2

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w  Kielcach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 4

Uchwała w chodzi w życie z dniem uchwalenia.    

 

Przewodniczący Rady Rodziców