Uchwała nr 2

Uchwała nr 2

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach

Z dnia 03.10.2016r.

W sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców:

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ.U. z  2004r. Nr.256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 40w Kielcach po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

§ 1

 Zebranie plenarne Rady Rodziców postanowiło przedłużyć kadencję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach na rok szkolny 2016/2017 :

Przewodniczący         - Grzegorz Buja

Zastępca                     - Irena Mularczyk – Skóra

 Przedłużono także kadencję pozostały członkom prezydium RR:

  Skarbnik                     - Urszula Kołodziej

  Sekretarz                    - Aneta Ziewiec

  Członkowie:               - Patrycja Klamka, Paulina Kowalczyk

§ 2

Prezydium działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 40w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.   

Przewodniczący Rady Rodziców