Uchwała nr 1

Uchwała nr 1

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach

z dnia 27.09.2018r.

W sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców:

 

Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku o prawo oświatowe (DZ.U. z  2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach

po przeprowadzonym głosowaniu

stwierdza, co następuje:

 

§ 1

 Zebranie plenarne Rady Rodziców wybrało prezydium Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach na rok szkolny 2018/2019: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

 

                        Przewodniczący         - Łukasz Praszek

                        Zastępca                     - Aneta Borowiecka

                        Sekretarz                     - Małgorzata Luty

                        Skarbnik                      - Urszula Kołodziej

                        Członek                       - Edyta Giedyk

                        Członek                       - Sylwia Piotrowska - Wójcik

 

§ 2

Prezydium działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem uchwalenia.    

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców