Uchwała nr 1

Uchwała nr 1

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

z dnia 11.10.2017r.

 

W sprawie Regulaminu Rady Rodziców:

 

Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku  prawo oświatowe (DZ.U. z  2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach,

Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1

 Uchwala się zmiany do Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.    

§ 3

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na zebraniu przedstawicieli poszczególnych grup.

 

Przewodniczący Rady Rodziców