Uchwała nr 1

UCHWAŁA NR  1/2016

Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

z dnia  29.09.2016r.

w sprawie opinii dotyczącej zamiaru wprowadzenia innowacji pedagogicznej

„Let’s touch, look and smell” – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.

 

         

          Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. oraz § 4, pkt 2 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 poz. 506  z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców uchwala, co następuje:

           § 1. Rada Rodziców, po zapoznaniu się z opisem i zasadami Innowacji, wyraża pozytywną opinię na temat zamiaru wprowadzenia od 1 października 2016r. innowacji pedagogicznej „Let’s touch, look and smell” – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej”– innowacja metodyczna.

           § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi przedszkola.

Przewodniczący Rady Rodziców