Statut Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1.1 Przedszkole Samorządowe Nr 40, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 wKielcach.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Kielce.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe Nr 40.

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7. Przedszkole prowadzi: 

 1. wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;
 2. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola

§ 2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych idostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3.1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów iporażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci ozróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa wzabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości iumiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4.1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się zdorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę;
 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 4 a. 1. Do zadań Przedszkola Samorządowego Nr 40 należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom inauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych zzachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;
 9. wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 15. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 16. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 6-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 17. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 18. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
 19. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 20. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 21. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania dzieci do właściwego odbioru iwykorzystywania mediów;
 22. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie zzasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 23. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, atakże postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

§ 4.2 Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 4.3 Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, atakże w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 5.1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest woparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych wpodstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i opublikowanych lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy wprzedszkolu.

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

7. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 6.1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwojgu nauczycielom, zwanymi dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

§ 6a.1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 7.1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć wprzedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 71 i 72.1,2 niniejszego statutu;
 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

b) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 1. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela , który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć wkażdym dniu;
 2. przestrzeganie liczebności grup;
 3. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 4. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 5. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 6. kontroli budynku przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z niego. Kontroli dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
 7. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 8. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 9. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola wsposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 10. ogrodzenie terenu przedszkola;
 11. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 12. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni ipomieszczeń gospodarczych;
 13. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Zabezpieczenie otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów;
 14. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych wapteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy iinstrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 15. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci.
 16. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi wimprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 17. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 18. przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo wczasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem wtrakcie wycieczek;
 19. podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 20. podczas zajęć poza terenem przedszkola, także wycieczek, pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia,
 21. w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu;
 22. przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską;
 23. opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola;
 24. w razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora Przedszkola;
 25. dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący;
 26. o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator ikurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 8. W przedszkolu organizuje się, we współpracy z Miejskim Zespołem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 9.1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków i polega na:

 1. diagnozowaniu środowiska dziecka;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka iumożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 4. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia iodchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 9. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 10.1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, jest ona realizowana we współpracy z:

 1. rodzicami;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 11.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

 1. rodziców;
 2. nauczyciela – wychowawcy grupy;
 3. dyrektora przedszkola;
 4. pedagoga;
 5. logopedy;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, za zgodą rodziców
 7. pomocy nauczyciela;
 8. pracownika socjalnego;
 9. asystenta rodziny;
 10. asystenta edukacji romskiej;
 11. kuratora sądowego.

Wnioski ustne przekazuje się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków zinstytucji zewnętrznych wnioski lub prośby można kierować pisemnie lub drogą elektroniczną do dyrektora przedszkola.

§ 12.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy zdzieckiem oraz w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 2. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 13. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca grupy informuje jego rodziców oraz dyrektora przedszkola. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku .

§ 14. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności wuzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających zpodstawy wychowania przedszkolnego.

Trudności te mogą wynikać z:

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 5. zaburzeń komunikacji językowej;
 6. choroby przewlekłej;
 7. zaburzeń psychicznych;
 8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. zaniedbań środowiskowych;
 10. trudności adaptacyjnych;
 11. odmienności kulturowej.

§ 15.1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

 1. logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej;
 2. psychoedukacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. W przedszkolu może być zatrudniony pedagog, psycholog i logopeda.

2. W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, dyrektor przedszkola powołuje Zespół Wspierający.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. opracowanie na podstawie orzeczenia indywidualnego program edukacyjno –terapeutycznego na okres wskazany w orzeczeniu.
 2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
  1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
  2. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem
  3. Formy i metody pracy z uczniem;
  4. Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;
  5. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi orz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
  6. Zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
  7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka.
 3. Zespół przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy dziecku współpracuje z jego rodzicami lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymianie godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
 6. Nauczyciele pracujący z dzieckiem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nich zawartych.

3. W skład każdego Zespołu wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wychowawcy poszczególnych grup i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu lub z nim współpracujący.

§ 17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych Nr 1 w Kielcach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

§ 18.1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo
 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola w zakresie określonym worzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

6. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające zpodstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

10. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem izapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 19. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 20. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

§ 21. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola

§ 22. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

§ 23. Każdy z wymienionych organów w § 22 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 24. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 25. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych wprzedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 26. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 27. 1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a szczególności:
  1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków oterminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  4. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,
  5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
  8. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
  9. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń iorganizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza iopiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,
  10. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,
  11. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,
  12. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,
  13. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,
  14. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem izawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
  15. powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,
  16. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych iorganizacyjnych,
  17. umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
  18. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
  19. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, zzachowaniem zasad zapisanych w § 86 statutu.
 2. organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
  1. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,
  2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze idydaktyczne,
  3. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
  4. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  5. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
  6. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
  7. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,
  8. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  9. sprawuje kontrolę zarządczą,
  10. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku istanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
  11. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
  12. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
  13. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników , a w szczególności:
  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
  3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
  4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy wjednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
  5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,
  6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
  7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
  8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom ipracownikom administracji i obsługi przedszkola,
  9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,
  10. udziela urlopów zgodnie z KN i KP,
  11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
  13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
  14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
  15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
  17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,
  18. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,
  19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 28. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 29. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 30. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 31. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 32. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 §33. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza iopiekuńcza;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

§ 34. 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 35. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub wmiarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

§ 36. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 37. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 38. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 39. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej. Wterminie 7 dni od zakończenia posiedzenia udostępnia się go nauczycielom w pokoju nauczycielskim. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się warchiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 40. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 41. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.
 1. Programy, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia zRadą Pedagogiczną.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola wuzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu zRadą Pedagogiczną.

§ 42. 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, wprzypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
 5. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

§ 43. 1. Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 44. Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości wformie pisemnych tekstów umieszczanych na tablicy ogłoszeń, jeśli ich treść dotyczy ogółu rodziców lub dzieci.
 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej wformie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg iwniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki ikształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 44 niniejszego statutu.

§ 45. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję wdrodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola

§ 46.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci wzbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

§ 47. Przedszkole jest 8 - oddziałowe.

§ 48. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.30 do 16.30.

§ 49. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

§ 50. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 51. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 – w trakcie realizacji podstawy programowej.

§ 52. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 53. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.30.

§ 54. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 8 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
 2. 2 sale gimnastyczne;
 3. kuchnię;
 4. 2 szatnie dla dzieci;
 5. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 6. pokój zajęć terapeutycznych;
 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 55. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 56. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 57. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, po zakończeniu pracy przedszkola.

Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

§ 58. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się wgrupie międzyoddziałowej.
 2. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

§ 59. Grupy międzyoddziałowe.

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 8.00 i 15.00 – 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.3o do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś po godzinie 15.00 dzieci z oddziałów kończących pracę wcześniej są przeprowadzane do oddziałów pracujących dłużej, wg ustalonego harmonogramu.
 3. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.
 4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
 5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się wgrupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

§ 60. 1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców są odpłatne.

 1. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a dyrektorem przedszkola.
 2. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

§ 61. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 62. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel ( nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 63. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
  2. liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;
  3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 64. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia ihigieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

§ 65. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 1. W godzinach 6.30 - 8.00:
  1. schodzenie się dzieci,
  2. zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
  3. prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
  4. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
  5. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
  6. przygotowanie do śniadania.
 1. W godzinach 8.00 - 12.00:
 1. śniadanie,
 2. zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 3. prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
 4. zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci wsferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 5. zabawy ruchowe z prawidłami,
 6. spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 7. zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 8. przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
 1. W godzinach 12.0o – 14.oo:
 1. obiad,
 2. profilaktyka stomatologiczna,
 3. zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
 4. opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 5. zabawy uspokajające i relaksujące,
 6. spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 7. przygotowanie do podwieczorku

W oddziałach dzieci 3-letnich po obiedzie dzieci leżakują.

 1. W godzinach 14.oo – 16.3o
 1. podwieczorek.
 2. prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 3. gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 4. bezpłatne zajęcia dodatkowe,
 5. zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

§ 66.Odpłatność za przedszkole.

 1. Czas bezpłatnego pobytu dziecka w Przedszkolu ustala się  między godziną 8.00 a 14.00.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Kielce oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za wyżywienie  dziecka oraz pobyt w przedszkolu w godzinach od 6.30 do 8.00 oraz 14.00 do 16.30.
 3. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 2  podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień nieobecności.
 4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor  w formie komunikatu.
 5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 6. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami bezpłatnymi tj. 6 godzin dziennie, ma charakter opłaty stałej i stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, dziennej liczby godzin wykraczających ponad te 6 godzin i ustalonej w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -  stawki godzinowej.
 7. Wymiar godzin świadczonych usług i wynikającą z niego wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami. Opłaty miesięczne będą naliczane według zapisów umowy i wskazań terminala.
  1. rodzic odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do zalogowania dziecka niezwłocznie po wejściu do budynku przedszkola za pomocą karty dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu;
  2. rodzic odbierający dziecko z przedszkola zobowiązany jest do wylogowania dziecka przy wychodzeniu z budynku przedszkola za pomocą karty dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu;
  3. rodzic otrzymuje dwie darmowe, zwrotne karty dostępowe;
  4. istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart dostępowych w cenie 10 złotych za sztukę.
 8. Rodzice dzieci 5 i 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 6 godzin i nie korzysta z wyżywienia.
 9.  Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 – go każdego miesiąca w formie przelewu na konto przedszkola.
 10. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 11. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 12. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

§ 67.Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła” oraz koszty osobowe ikoszty wytworzenia posiłku.

§ 68. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 69.1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 1. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:
  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
  2. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;
  3. Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
  4. Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
  5. Opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,
  6. Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;
  7. Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;
  8. Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
  9. Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
  10. Opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;
  11. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;
  12. Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;
  13. Opracowywanie planu imprez przedszkolnych;
  14. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;
  15. Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;
  16. Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
  17. Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;
  18. Kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;
  19. Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
  20. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;
  21. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
  22. Kontrolowanie pracy pracowników obsługi;
  23. Przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;
  24. Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;
  25. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
  26. Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

§ 70. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 71.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 72.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci wczasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 6. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 7. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach – rodziców.
 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
 9. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 10. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty zrodzicami dzieci;
 11. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo wkonferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 12. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 13. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 15. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
 16. dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 17. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 18. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 19. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 20. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
  2. indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach dzieci 5 i 6 – letnich;
  4. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających zrealizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
  5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;
  6. aktywny udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, do których nauczyciel należy;
  7. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny ipsychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
  8. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  9. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
  10. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
  11. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
  12. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;
  13. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
  14. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
  15. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
  16. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
  17. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem wsprawach żywienia dzieci;
  18. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
  19. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
  20. udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
  21. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

§ 73. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, atakże odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 2. do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 4. nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 5. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 6. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 7. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 8. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 9. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 10. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
 11. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
 12. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 74.1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych oprowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 75. 1. Zadania intendenta:

 1. Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:
  1. pobieranie zaliczek na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości iinnych artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola i rozliczanie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,
 2. Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:
  1. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,
  2. prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,
  3. zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
  4. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
  5. utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
 3. Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:
  1. wykonywanie badań profilaktycznych,
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,
  3. udział w szkoleniach bhp i p/poż,
  4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,
  5. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. wykonywanie poleceń dyrektora.
 4. Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:
  1. planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,
  2. wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza iwpisywanie ich do dziennika żywieniowego,
  3. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,
  4. prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
  5. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
  6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem iporcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

§ 76.1. Zadania kucharki:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 2. przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
 5. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
 6. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
 7. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 8. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
 9. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp ip/poż;
 10. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 11. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 77.1. Zadania pomocy kuchennej:

 1. obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
 2. rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
 4. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 5. mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 6. sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
 7. wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
 8. zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
 9. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
 10. współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 11. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp ip/poż;
 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 13. wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

§ 78.1. Zadania pomocy nauczyciela oraz sprzątaczek:

 1. Sprzątanie:

Codziennie

 1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,
 2. zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków,
 3. sprzątanie i dezynfekcja łazienek.
 1. Opieka nad dziećmi:
 1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,
 2. opieka w czasie spacerów i wycieczek,
 3. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
 4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 5. udział w dekorowaniu sali,
 6. sprzątanie po „małych przygodach”,
 7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
 1. Przestrzeganie BHP:
  1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
  2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
 1. Gospodarka materiałowa:
  1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
  2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
  3. zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się wprzedszkolu,
  4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
  5. odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się wpomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
 1. Sprawy ogólne:
  1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,
  2. dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,
  3. mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
  4. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
 1. Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal ipomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

1 raz w tygodniu:

 1. zmiana ręczników (pranie i prasowanie),

1 raz w miesiącu:

 1. generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
 2. pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,
 3. mycie zabawek, sprzętów, mebli.
 1. Organizacja posiłków:
 1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),
 2. rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni.
 3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),
 4. przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,
 5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).
 6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
 7. odpowiedzialność za sztućce.

 

§ 79.1.Zadania konserwatora:

 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 5. dbanie o powierzony sprzęt;
 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp ip/poż;
 9. wykonywanie poleceń dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VII Wychowankowie przedszkola

§ 80.Zasady rekrutacji do przedszkola określa Ustawa o systemie oświaty.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący. Przedszkole na stronie WWW, na tablicy ogłoszeń oraz za pomocą systemu komputerowego,  podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji.
 3. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia miejsca.
 4. Dyrektor wywiesza listę dzieci przyjętych z podziałem na grupy oraz listę rezerwową w terminie wskazanym przez organ prowadzący.

§ 81. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem § 83.

§ 82. Dziecko w wieku 5 i 6 lat może odbywać w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego wtym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.

§ 83. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, wobwodzie której mieszka dziecko, o odroczeniu obowiązku szkolnego.

§ 84. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, awszczególności do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. poszanowaniu jego godności osobistej;
 5. poszanowaniu własności;
 6. opieki i ochrony;
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 8. akceptacji jego osoby.
 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 18.2;
 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 1. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
 5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający zpostaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§85. Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre zachowanie, respektujące przyjęte normy i zasady może być nagrodzone:

Dzieci młodsze:

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów wkontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

Dzieci starsze:

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów wkontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • przywileje pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad wprzedszkolu:

Dzieci młodsze:

 • kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy ( zabawa wodą – mokre ubranie); pozwalamy dzieciom doświadczać w sytuacjach nie zagrażających bezpieczeństwu dziecka,
 • tłumaczenie i wyjaśnianie
 • ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji,
 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka.

Dzieci starsze:

 • kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • tłumaczenie i wyjaśnianie,
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić je do autorefleksji,
 • wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju np. utrata na jakiś czas funkcji dyżurnego.

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 86. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
 2. zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
 3. utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę wdanej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

 

ROZDZIAŁ VIII Współpraca z rodzicami

§ 87. Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
  2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania irozwoju;
  4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
  5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
  6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
  7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
  8. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
  9. wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
  10. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
  2. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
  3. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
  4. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola, zgodnie zzadeklarowanymi godzinami pobytu;
  5. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola;
  6. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
  7. znać i przestrzegać postanowienia statutowe;
  8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania wprzedszkolu jakichkolwiek leków;
  9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
  10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
  11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka iwszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie wgrupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
  13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
  14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
  15. informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
  16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającym na pobyt dziecka w przedszkolu.
  17. zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
  18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 88. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego ostanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia zrodzicami.
 5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
 7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
 8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
 10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres. 

§ 89. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
 4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer iseria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1godzinę – do 17.30 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( I Komisariat Policji).
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 90. Wyposażenie wychowanka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę ( w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (4, 5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane iznane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, chyba że nauczyciel wspólnie z rodzicami ustali inaczej. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 91. Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu iprzygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

 1. rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 2. ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 3. podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
 1. prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
 2. rozmowy indywidualne,
 3. zebrania grupowe i ogólne,
 4. gazetkę dla rodziców
 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
 2. zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych wdanej grupie wiekowej,
 3. kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
 4. utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji opostępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są wcelu:

 1. obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
 2. oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
 3. analizy stosowanych metod wychowawczych;
 4. obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 5. obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem

 

ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe

§ 92. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 93. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 94. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 95. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 96. O wprowadzonych zmianach ( nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący.

§ 97. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej

 

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia  2015 r.                    

 

                                    /dyrektor/