Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 zpóźn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm. ),
 3. Statut Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach.

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1.1 Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
1.2 Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny
1.3 Przyjmowanie „ Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola”;
1.4 Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej;
1.5 Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;
1.6 Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej;
1.7 Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach stosując zasadę powszechnej dostępnościogłasza rekrutację w następujących formach:

 • na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
 • na stronie internetowej przedszkola,
 • poprzez stronę internetową, za pomocą której rodzice logują dzieci do systemu dokonującego naboru

2. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

3. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny zainteresowanym na stronie internetowej przedszkola.

§ 3

4. Do Przedszkola Nr 40 prowadzonego przez Gminę Miasto Kielce przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, oraz dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

7. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Liczba oddziałów określona w arkuszu „Organizacja przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszeniado przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

9.Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Kielce mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Kielce w miarę wolnych miejsc,po uprzednim wyrażeniu woli zawarcia porozumienia w sprawie przekazania realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę, na terenie której zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

§ 4

11. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

12. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.

13. Dzieci, które już uczęszczają do placówki, przyjmowane są na podstawie Karty potwierdzenia woli korzystania z usług PS 40 w danym roku szkolnym.

14. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są zalogować dziecko w systemie na uruchomionej przez Urząd Miasta stronie www, a wydrukowaną kartę złożyć w kancelarii przedszkola w oznaczonym terminie, wraz z obowiązującymi załącznikami.

15.Przyjmuje się zasadę składania karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny.

16. Harmonogram przyjęć dzieci do przedszkola na dany rok szkolny ustala Gmina Miasta Kielce.

 

III. Przedszkolna Komisja Kwalifikacyjna

§ 5

1.  Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:

 1. Dyrektor przedszkola – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej,
 2. 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 3. 1 przedstawiciel Rady Rodziców,

2. W pracach Komisji Kwalifikacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole na prawach obserwatora.

3. Komisja Kwalifikacyjna, przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.

W pierwszym etapie naboru brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 1. rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola,
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym,
 3. dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym,
 4. kryterium dochodowe, wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce na dany rok.

5. Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

 • posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie,
 • przewodniczący zapoznaje wszystkichczłonków z regulaminem rekrutacji,
 • członkowie komisji wybierają z pośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,
 • komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt 4 niniejszego regulaminu,
 • w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący,
 • komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz wydruki list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji.

 

IV. Zadania dyrektora przedszkola

§ 6

1. Wykonywanie czynności przygotowawczych do prac Komisji Rekrutacyjnej:

a) wywieszenie ogłoszenia o harmonogramienaboru dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowejplacówki,

b) umieszczenie nastronie internetowej przedszkola „Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 40, zwanego dalej „Regulaminem”

c) przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz „Kart potwierdzenia woli…”, przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

d) powołanie Komisji Kwalifikacyjnej na dany rok szkolny.

2. Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

3. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na dany rok szkolny napodstawie kompletu zgłoszonych dokumentów.

4. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję

5. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nie przyjętych do wiadomościrodziców w terminie określonym w harmonogramie.

 

V. Przepisy końcowe.

§ 7.

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola.

2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolnywywieszane są do wiadomości rodziców w terminie określonym w harmonogramie.

3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola

4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje złożone odwołania i przesyła zainteresowanym rodzicom pisemną odpowiedź z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

5. Dopuszcza się tworzenielisty dzieci oczekujących na przyjęcie.

§ 8.

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Aleksandra Dymińska

Kielce, dn. 25.02.2014r.

Zmiana: 01.04.2015r.

Zmiana: 25.02.2016r.