Regulamin Rady Rodziców w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674          z późn. zm.[2]) – art. 42 ust. 2 pkt 1,
 1.  Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania  odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1066)

 

Podstawa prawna :

 1. Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 )
 2. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1.  W Przedszkolu Nr 40 w Kielcach działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci przyjętych do przedszkola.

Art. 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 1. organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Przedszkola , Radę Pedagogiczną ,
 2. statut szkoły – należy rozumieć Statut Przedszkola Nr 40 w Kielcach

Art. 3.  Rada Rodziców jest organem przedszkola.

Art. 4.  Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.6

Art. 5.  Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas przyjęcia  dziecka do przedszkola .                        Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

Art. 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców,   wyborów reprezentantów do Rady Rodziców,
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami w  Statucie przedszkola

 

Rozdział II

Skład Rady Rodziców

 

Art. 7.1  Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup wychowawczych, wybranych w jawnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danej grupy. Każdą  grupę  reprezentuje trzech przedstawicieli  rodziców.

2. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela rodziców z prac w Radzie Rodziców przeprowadza  się  wybory  uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru.

Art. 8. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli  wybranych delegatów rodziców z poszczególnych oddziałów.

 

Rozdział III

Kompetencje Rady Rodziców

 

Art. 9. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1. Uchwalanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. Programu Wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie realizowane przez   nauczycieli  treści i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do dzieci;
 2. Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w ust.1 pkt 1. lub pkt 2. program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

Art.10.  Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:

Rada Rodziców opiniuje :

 1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;
 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub opieki w przedszkolu;
 3. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń ;
 4. pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
 5. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do przedszkolnego planu nauczania,

 

Art.11.  Rada Rodziców może:

 1. Wnioskować do Dyrektora Przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem   nauczyciela stażysty.

 2. Wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w przedszkolnym zestawie programów nauczania z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

 3. Delegować przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

 4. Wybierać przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 5. Wnioskować o nadanie imienia przedszkolu.

 6. Wybierać przedstawicieli do Rady Przedszkola , w przypadku jej tworzenia.

 

Rozdział IV

Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.

 

Art. 12.  Oddziałowe Rady Rodziców :

 1. wspierają wychowawców grup w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów;
 2. reprezentują wszystkich rodziców danej grupy przed innymi organami przedszkola;
 3. występują do Dyrektora Przedszkola z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczego w danej grupie;
 4. uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.
 

Rozdział V

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

 

Art. 13.   Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium składa się  z 5 – 9 osób.  Członków  Prezydium wybiera się w wyborach jawnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli rodziców poszczególnych grup zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych .

 

Art. 14.   Spośród  przedstawicieli rodziców , wybranych od Rady Rodziców ,wybiera się członków Komisji Rewizyjnej . Komisja Rewizyjna składa się z 3–4 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania  i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania .

 

Art. 15.  Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy , zgodnie z zasadami kontroli finansowej.

 

Art. 16.  Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Przedszkola  lub przynajmniej 30 rodziców dzieci przyjętych do przedszkola. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Przedszkola lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.

 

Art. 17.   Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców , innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów ) dla wykonywania określonych zadań.

 

Rozdział VI

Organizacja pracy Rady Rodziców

 

Art. 18.  Zebrania Rady Rodziców przedszkola odbywają się przynajmniej raz na kwartał : wrzesień , styczeń, czerwiec.

 

Art. 19.  Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców.

 

Art. 20.  W zebraniach Prezydium Rady Rodziców bierze udział Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w przedszkolu.

 

Art. 21.  Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :

 1. dyrektora przedszkola,
 2. oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech grup,
 3. organu prowadzącego,
 4. organu nadzorującego.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego  posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie  wraz z    uzasadnieniem  konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Rady rodziców i Dyrektora Przedszkola.

 

Art. 22 .  Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu  do protokółów.

 

Art. 23 . Komisja Rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza  protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Przedszkola , drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców , trzeci pozostaje w aktach.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

 

Art. 24.   Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia  informacji i  sprawozdań z zebrań ogółowi rodzicom w danej grupie .

 

Art. 25.  Rada Rodziców na stronie internetowej przedszkola prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty, po uprzednim uzgodnieniu treści z Dyrektorem Przedszkola.

 

Art. 26.  Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Przedszkola, zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Przedszkola.

 

Art. 27.  Rada Rodziców  planuje swoją działalność na cały rok szkolny. Kopie planów działań Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Przedszkola.

 

Art. 28 . Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania, opieki  i kształcenia dzieci zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Przedszkola.

 

Art. 29.  Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Przedszkola , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 

Art. 30.   Rada Rodziców może  zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 

Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał

 

Art. 31.  Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów  Rady Rodziców. Do Księgi  mają wgląd dyrektor przedszkola i wszyscy rodzice dzieci .

 

Art. 32.  Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców,  z wyjątkiem uchwał dotyczących art. 10.

 

Art. 33.  Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów przedszkola. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Przedszkola z mocy prawa są nieważne.

 

Art. 34.  W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi                w  Statucie Przedszkola.

 

Rozdział VIII

Zasady wyborów

 

Art. 35.  Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywają się zgodnie  z następującą procedurą :

 

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Wyboru  przedstawiciela  Rady Oddziałowej każdej grupy do Rady Rodziców przeprowadza się spośród rodziców dzieci danej grupy.
 2. Jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic .
 3. Każdy rodzic reprezentujący dziecko  ma prawo do głosowania.

 

Rozdział  II

LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

 

 1. Przedstawiciele Rady Oddziałowej  do Rady Rodziców przedszkola wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.
 2. Wybiera się  trzech przedstawicieli  Rady  Oddziałowej do Rady  Rodziców.
 3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
 4. Wybory przeprowadza 3 –osobowa  Komisja Skrutacyjna.
 5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

 

Rozdział III

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW  RADY  RODZICÓW

 

 1. Kandydaci na członków  Rady Rodziców zgłaszani są ustnie .
 2. Każdy rodzic reprezentujący dziecko  ma prawo zgłosić kandydata .
 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

 

Rozdział  IV

SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

 

 1. W wyborach reprezentantów Rad  Oddziałowych  w Radzie Rodziców  wyborca głosuje poprzez postawienie znaku  „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch  lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce  z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.

 

Rozdział V

KARTY DO  GŁOSOWANIA

 

 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką przedszkola .
 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury

 

Rozdział VI

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

 

 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
 2.  Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego przedszkole.
 3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
 4. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :
 1. osób uprawnionych do głosowania ,
 2. wyborców , którym wydano karty do głosowania ,
 3. oddanych kart do głosowania ,
 4. kart nieważnych ,
 5. kart ważnych ,
 6. głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności ,
 7. nazwiska osoby , która wygrała wybory.
 1. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi przedszkola.
 3. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi przedszkola w depozyt.

 

załącznik 1

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

 

1.      [ ]    ……………………………….

2.      [ ]    ……………………………….

3.      [ ]    ……………………………….

4.      [ ]    ……………………………….

5.      [ ]    ……………………………….

         [ ]    ……………………………….
   

 

Art.  36.  Wybory Prezydium  Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą :

 

Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli rodziców z poszczególnych grup.
 2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.
 3. Prezydium składa się z 5 – 9 osób.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 5. Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako następne.

 

Rozdział  II

LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY

 

 1. Członkowie Prezydium wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
 3. Wybory przeprowadza 3 –osobowa  Komisja Skrutacyjna.
 4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 5. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
 6. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego , sekretarza i skarbnika.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców.

 

Rozdział III

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW  RADY  RODZICÓW

 

 1. Kandydaci na członków  Prezydium i Komisji Rewizyjnej  zgłaszani są ustnie .
 2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata .
 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

 

Rozdział  IV

SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU

 

 1. W wyborach Prezydium  Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie znaku  „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch  lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce  z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata .
 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny.

 

Rozdział V

KARTY DO  GŁOSOWANIA

 

 1. Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
 2. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką przedszkola .
 3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury

 

Rozdział VI

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

 

 1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.
 2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
 3. W protokóle wymienia się odpowiednio liczby :

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców , którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych , z podaniem przyczyn ich nieważności,

7) nazwiska osoby , która wygrała wybory.

 1. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi przedszkola.
 3. Dokumenty z wyborów umieszcza się w zalakowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je dyrektorowi przedszkola w depozyt.
 4. Wzór karty do głosowania zawarty jest w załączniku 1

 

Rozdział IX

Gospodarka finansowa

 

Art. 37.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Art. 38.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

             Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :

 1. finansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym, jak Dzień Sportu,  Dzień Dziecka, bal karnawałowy i innych, wynikających z planu imprez,
 2. dofinansowanie kosztów udziału dzieci w zawodach , konkursach i  o charakterze między przedszkolnym ,
 3.  finansowanie  wycieczek,
 4. zakup upominków  dla dzieci 5,6-letnich opuszczających przedszkole,
 5. zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,
 6. zakup środków czystości, leków do apteczek,
 7. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu do sal zabaw,
 8. drobne remonty i naprawy sprzętu przedszkolnego,
 9. wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości ,
 10. podróże służbowe dzieci i przedstawicieli Rady Rodziców,
 11. dofinansowanie działalności statutowej przedszkola.

 

Art. 39.  Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym . Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

 

Art. 40.  Środki pozyskane od ofiarodawców , sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z art. 38.

 

Art. 41.  Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.

 

Art. 42.  Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

Art. 43. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „ Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 40 w Kielcach” .

 

Art. 44.  Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , członkowie Prezydium , członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Przedszkola.

 

Art. 45.   Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz placówki, z zachowaniem drogi służbowej i zasad  ujętych  w    Statucie Przedszkola .

 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą RR z dnia ………………………

 

i przyjęty do stosowania od ............................, ..................

 

 

                                                                       …………………………………               

                                                                     / podpis Przewodniczącego Rady Rodziców / 

 

 

                                                                         ....................................................

                                                                                   / podpis Dyrektora/

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1,            poz. 1

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2004 r. w Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458