Przedszkolak poliglota

 

Nazwa placówki

Przedszkole Samorządowe Nr 40

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30

25-430 Kielce

tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl

 

Imię i nazwisko dyrektora

 

 

Anna Pasternak

 

Dobra praktyka (nazwa programu/ działań)

 

 

PRZEDSZKOLAK – POLIGLOTA

WCZESNA NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

 

Ilość uczniów objętych programem/ działaniami  

 

200

 

 

Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy

 

Nauczycielki:

Wioletta Radomska

Anna Matyjasek

 

 

Okres czasowy realizacji dobrej praktyki

 

Od 2008 roku do nadal

 

 

D. Graddol w  publikacji „English Next” (2006: 88) podkreśla, że wiek rozpoczęcia obowiązkowej nauki języka obcego stale obniża się nie tylko w Europie ale również  na całym świecie. W 2005r. 21% 5-latków w Japonii uczęszczało na lekcje języka angielskiego (Graddol, 2006), a w  Hiszpanii czy niemieckojęzycznej wspólnocie Belgii 3-letnie dzieci uczą się języków obcych (Eurydyce 2008). Należy więc zadbać o  jak najwcześniejszą, ale też o jak najbardziej efektywną edukację językową dzieci. W naszym Przedszkolu robimy wiele by ten cel osiągnąć.

 

Cel podjętych działań:

 1. Rozwijanie wrażliwości językowej i interkulturowej od wczesnego etapu życia.
 2. Promowanie wielojęzyczności w celu przygotowywania dzieci do lepszego startu zawodowego na europejskim rynku pracy.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych języków i kultur.
 4. Zachęcanie rodziców do współuczestnictwa w procesie nauki języków obcych dzieci.
 5. Informowanie rodziców o korzyściach płynących z wczesnej nauki języków obcych.
 6. Testowanie nowatorskich środków dydaktycznych – T-shirtu edukacyjnego, książeczek fotograficznych.
 7. Wykorzystanie nowatorskich pomocy do nauczania 3 języków obcych.
 8. Wdrażanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL).
 9. Wprowadzanie elementów technologii informacyjno-komunikacyjnych na etapie przedszkolnym.
 10. Przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie przyszłości.

 

Opis realizacji działań:

Główną ideą projektu jest rozpoczęcie nauki języków obcych  od 3-go roku życia
z wykorzystaniem innowacyjnych środków dydaktycznych – T-shirtu edukacyjnego oraz książeczek fotograficznych.

            W projekcie duży nacisk położony jest również na wprowadzanie elementów technologii informacyjnej do procesu nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym.

W projekcie  uczestniczą zarówno czynni  nauczyciele poszukujący niekonwencjonalnych propozycji pomocy dydaktycznych, uatrakcyjniających zajęcia jak
i studenci przygotowujący się do roli nauczyciela języków obcych na pierwszym etapie edukacyjnym i nauczyciela edukacji przedszkolnej i kształcenia zintegrowanego.

W 2008 roku projekt „T-shirt edukacyjny” wyróżniony został certyfikatem European Language Label - Europejski Znak Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych, przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

            Realizacja działań dokonuje się poprzez wspólną wraz z Instytutem Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego realizację następujących projektów:

 

 1. „T-shirt edukacyjny”

 

Projekt ten zakłada wykorzystanie nowatorskiej pomocy dydaktycznej, jaką jest koszulka edukacyjna.

 

    

 

 

   

 

 • T-shirty wykorzystane są do  nauczania 2 języków obcych: angielskiego i niemieckiego, jednakże mogą być one wykorzystane na zajęciach innych języków obcych.
 • Realizacja projektu podzielona została na 3 etapy:
 • Etap 1 – projektowanie T-shirtu edukacyjnego przez studentów Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego oraz wykonanie nadruku w firmie poligraficznej  (ten etap został zakończony w kwietniu 2008)
 • Etap 2 – testowanie koszulki  do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w grupie dzieci przedszkolnych (ten etap rozpoczęty został w maju 2008 a zakończony  w lutym 2009).
 • Etap 3 – wymiana doświadczeń w zakresie form nauczania języków obcych w placówkach przedszkolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (ten etap rozpoczął się w październiku 2008).
 • Etap 4 – prowadzenie zajęć z wykorzystaniem koszulek edukacyjnych przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego po zakończeniu etapu testowania i wymiany doświadczeń międzynarodowych.

 

 

 • Od maja 2008 roku prowadzone były zajęcia w przedszkolu w grupie dzieci 5 i 6-letnich. Zajęcia języka angielskiego prowadzone były  przez studentów, a języka niemieckiego przez nauczyciela z przedszkola posiadającego kwalifikacje do nauczania języka. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu z każdego języka i trwały 30 minut – łącznie dzieci miały tygodniowo 2h zajęć językowych. Koszulki wykorzystywane  były na zajęciach językowych oraz  na regularnych zajęciach przedszkolnych, gdyż zakresy tematyczne i leksykalne zostały ściśle zintegrowane z programem wychowania 
  w przedszkolu.
 • We wrześniu 2008 roku w ramach VIII Kieleckich Dni Nauki w naszym Przedszkolu odbyły się bilingwalne zajęcia, na których wykorzystano T-shirty edukacyjne. Celem zajęć - przygotowanych i prowadzonych przez  studentów, nauczycieli akademickich i nauczyciela naszego przedszkola było promowanie wielojęzyczności
  i różnorodności kulturowej oraz pobudzanie zainteresowań nauką języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • W marcu 2009 roku dzieci z naszego Przedszkola zaproszone zostały na Targi Edukacyjne – Edukacja 2009. Studentki przeprowadziły z nimi zajęcia z wykorzystaniem T-shirtów edukacyjnych, które mogli obejrzeć wszyscy odwiedzający targi. Dla dzieci przewidziano również wiele atrakcji, m. in. zajęcia plastyczne i zabawy na placu zabaw.
 • Projekt zdobył prestiżowy certyfikat European Language Label – Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

 

 

 1. (Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem, fotoksiążkami, nowoczesnymi technologiami i rodzicami.

 

Nowatorskim elementem projektu jest książeczka fotograficzna – środek dydaktyczny wykonywany przez rodziców oraz dzieci. Fotografie przedstawiające dzieci w określonym kontekście edukacyjnym  przynoszone są do przedszkola lub przesyłane drogą mailową  do koordynatorów ( nauczyciel naszego przedszkola i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego), a następnie  wykorzystywane  do tworzenia prezentacji w programie Powerpoint. Te multisensoryczne projekcje  stosowano  na różnych etapach zajęć, np.
w celu prezentacji nowej leksyki czy powtórzeń już poznanego materiału językowego.

 

 

 • W listopadzie 2009r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu z rodzicami, podczas którego przedstawione zostały założenia projektu, sposób wykonania książeczek fotograficznych oraz tematyka.

 

 

Tablica informacyjna

 

 • Od grudnia 2009r. prowadzone są zajęcia w przedszkolu  w 4 grupach. Język angielski wprowadzony został jako pierwszy we wszystkich grupach w wymiarze 2 razy
  w tygodniu po 20 minut. Dodatkowo nauczyciel – wychowawca integrował treści językowo-przedmiotowe każdego dnia (CLIL) podczas różnorodnych zabaw, gier, piosenek, historyjek czy wierszyków związanych z kręgiem tematycznym opracowywanym w języku polskim.  

 

 

 

 

 • Po 5 miesiącach wprowadzony został drugi język obcy – hiszpański w wymiarze 1 x 20 minut tygodniowo. Nauka obu języków kontynuowana będzie do końca projektu.

Ponadto w listopadzie 2010r.  wprowadzony zostanie trzeci język – niemiecki  przez nauczyciela z przedszkola posiadającego kwalifikacje do nauczania języka (CLIL). Kontakt z wieloma językami i kulturami pozwala na rozwój wrażliwości językowej oraz świadomości metalingwistycznej.

Książeczki fotograficzne  wykorzystywane  są na zajęciach językowych oraz  na regularnych zajęciach przedszkolnych, gdyż zakresy tematyczne i leksykalne zostały ściśle zintegrowane z programem wychowania  w przedszkolu.

 

 • 25 maja 2010 roku nasze Przedszkole odwiedzili goście z zagranicy dr Ofra Inbar
  z Uniwersytetu w Tel Avivie oraz dr Karmen Pizorn z Uniwersytetu w Ljubljanie. Panie obejrzały przedszkole oraz obserwowały zajęcia języka angielskiego, w trakcie których wykorzystywana była książeczka fotograficzna.

 

 

 

 

Efekty realizacji przedsięwzięć:

 

Dla dzieci:

 

 • Chętnie uczą się języków obcych.
 • Są silnie zmotywowane do nauki języków obcych i chętnie uczestniczą w zajęciach językowych.
 • Rozumieją potrzebę poznawania języków innych narodów.
 • Są otwarte na naukę języków obcych i poznawanie nowych kultur.
 • Rozpoczynają naukę języków obcych w wieku trzech lat.

 

Dla nauczycieli:

 

 • Rozwijanie kreatywności i otwartości na wyzwania jakimi jest wykorzystywanie zupełnie nowych środków dydaktycznych.
 • Wymieniają doświadczenia z nauczycielami z innych krajów europejskich.
 • Nadzieja, że podjęte działania przyczynią się do upowszechnienia wczesnego nauczania języków obcych.
 • Wdrażają zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL).

 

Dla przedszkola:

 

 • Promocja przedszkola.
 • Poszerzenie oferty dydaktycznej dla dzieci.
 • Aktywne włączenie rodziców w edukację językową ich dzieci.
 • Efektywna współpraca z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz z innymi przedszkolami w Polsce i Europie, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania w obrębie nauczania języków obcych.

 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

 

Kielce, 16.11.2010r.                                                     Anna Pasternak

Miejscowość, data                                                              Podpis dyrektora