Program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego nr 40

Wstęp

        Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nauczyciele i rodzice. Albowiem w każdym działaniu podejmowanym w przedszkolu czy w domu, staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Przedszkole troszczy się nie tylko o wychowanie dzieci, ale prowadzi również działania profilaktyczne, gdyż wychowanie i profilaktyka to procesy współistniejące i uzupełniające się nawzajem.

         Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. W medycynie sprowadza się do zapobiegania chorobom, propagowania zasad racjonalnego żywienia, hartowania organizmu, prawidłowego łączenia pracy z wypoczynkiem oraz stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi organizmu; w pedagogice – do zapobiegania powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się lub wad postawy ciała; w pewnym znaczeniu, każde pożądane oddziaływanie pedagogiczne jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, wytwarzając, bowiem jakieś wartościowe cechy, jednocześnie zapobiegamy powstawaniu cech niepożądanych lub ich utrwaleniu.

         Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

 

I. CELE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Cel główny :

 • Wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu życia. 

Cele operacyjne - dziecko:

 • wie, rozumie i dba o bezpieczeństwo własne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym;
 • wie, rozumie i dba o higienę osobistą i otoczenia w utrzymaniu ładu i porządku.

 

II. TEMATYKA PROGRAMU

Program podzielony jest na dwa tematy, które obejmują problematykę bezpieczeństwa i higieny.

 

1. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka w przedszkolu i poza placówką

ZADANIA :

 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza terenem placówki. 
 • Zapoznanie z zasadami ppoż.
 • Uwrażliwienie na zagrożenia w kontaktach z nieznajomymi osobami i przedmiotami.
 • Umiejętność posługiwania się własnymi danymi personalnymi.
 • Umiejętność roztropnego postępowania z nieznanymi zwierzętami i roślinami, owadami, gadami.

 

Dzieci młodsze:

 • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i zasadami bezpiecznego używania sprzętów i zabawek na terenie placówki;
 • poznanie elementarnych zasad poruszania się poza terenem przedszkola; 
 • przestrzeganie zakazu włączania i manipulowania urządzeniami elektrycznymi oraz posługiwania się zapałkami, zapalniczkami; 
 • wyczulenie na osoby obce w przedszkolu i na ulicy, w sklepach …….;
 • przestrzeganie zakazu brania do rąk rzeczy znalezionych lub otrzymanych od osób nieznanych; 
 • znajomość własnego imienia i nazwiska, miasta; 
 • przestrzeganie zakazu zbliżania się do zwierząt, dotykanie i jedzenia nieznanych owoców.

 

Dzieci starsze :

 • spisanie kontraktu z dziećmi regulującego bezpieczne używanie sprzętu i zabawek na terenie placówki oraz prawidłowego poruszania się po niej- przestrzeganie zakazu poruszania się bez opieki dorosłych po drogach;
 • zapoznanie z oznakowaniami i drogami ewakuacyjnymi; 
 • rozpoznawanie i informowanie dorosłych o zagrożeniach (dym, ogień, obce zapachy);
 • zgłaszanie osobom dorosłym nieznajomych przebywających na terenie placówki;
 • kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania wobec osób nieznanych i nie wchodzenie dziecka w dyskusję z nimi („nie opowiadaj nikomu, co masz u siebie w domu”); 
 • znajomość adresu i własnego numeru telefonu;
 • zdawanie sobie sprawy w jakich sytuacjach i komu można przekazać informacje dotyczące nazwiska, adresu zamieszkania- poznanie numeru telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i kogoś bliskiego;
 • rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt np. psów i zakazu jedzenia nieznanych owoców, roślin i grzybów;
 • nauczenie obrony przez atakującym psem i właściwego postępowania w razie ukąszenie przez owady.

 

Sposoby realizacji programu:

 • wycieczki
 • pogadanka
 • spotkanie z policjantem
 • gry dydaktyczne (multimedialne)
 • opracowanie regulaminu korzystania z pomieszczeń i placu zabaw oraz regulaminu wycieczek 
 • ćwiczenia ewakuacyjne
 • spotkanie ze strażakiem
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych
 • szkolenie pracowników z zakresu ppoż w placówce 
 • przedstawianie dzieciom gości- pogadanka
 • scenki dramowe
 • teksty literackie  
 • współpraca z rodzicami 
 • spotkanie z pielęgniarką- pogadanki
 •  szkolenie pracowników

 

2. Higieniczny i kulturalny styl życia

ZADANIA:

 • Realizacja myśli „ Nie ma niedobrej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie”.
 • Umiejętność gospodarowania czasem. 
 • Umiejętność korzystania z mas mediów. 
 • Umiejętność tworzenia strefy ciszy w sobie i wokół siebie. 
 • Umiejętność kształtowania prawidłowej postawy ciała.
 • Umiejętność dbania o higienę otoczenia.

 

Dzieci młodsze:

 • nawyk przebywania na świeżym powietrzu- zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór w zależności od pogody; 
 • zapoznanie z rytmem dnia w przedszkolu- wypracowywanie umiejętności słuchania przez czytanie tekstów literackich; 
 • korzystanie mediów tylko dla celów dydaktycznych;
 • zachęcanie do cichych zabaw i cichego posługiwania się sprzętem- mówienie spokojnym i wyciszonym głosem; 
 • pokazanie prawidłowej pozycji ciała w trakcie stania, siedzenia i leżenia- proste ćwiczenia w trakcie zabawy kształtujące postawę;
 • poznanie zasad dbania o czystość najbliższego otoczenie (np. sprzątanie zabawek, odpowiednie korzystanie z mydła i ręczników)- wrzucanie do kosza śmieci;

 

Dzieci starsze:

 • samodzielne ubieranie się stosownie do pogody;
 • wolność wyboru zajęcia w „czasie wolnym”;
 • konieczność kształtowania odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków dotyczących wypoczynku własnego i innych;
 • zapoznanie z konsekwencjami nadmiernego korzystania z komputera, środków audiowizualnych;
 • unikanie hałasu i jego wszczynanie;
 • wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem;
 • zapoznanie z konsekwencjami słuchania głośnej muzyki i używania słuchawek;
 • wrabianie właściwych przyzwyczajeń i nawyków związanych z prawidłową postawą ciała;
 • zwracanie uwagi na znaczenie aktywności ruchowej dla prawidłowej postawy ciała; 
 • stosowanie zasad dbania o czystość najbliższego otoczenia;
 • sala zabaw, łazienka;
 • zachowanie ostrożności w posługiwaniu się różnymi środkami czystości;
 • segregowanie śmieci przed wrzuceniem do kosza.

 

Sposoby realizacji programu:

 • współpraca z rodzicami
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • wyczulenie nauczycielek na wspólne zabawy z dziećmi
 • gry dydaktyczne
 • praca z rodzicami (media)
 • czytanie przez nauczycielki i rodziców
 • różne formy aktywnego wypoczynku np. wycieczka, zabawa w ogrodzie 
 • stworzenie w przedszkolu kącika ciszy
 • szkolenie personelu dotyczące emisji głosu 
 • właściwy dobór krzesła i stołu
 • organizowanie gimnastyki korekcyjnej
 • przestrzeganie zaleceń lekarza specjalisty 
 • współpraca z rodzicami i personelem obsługi
 • oznakowanie koszy na poszczególne odpadki
 • scenki dramowe
 • udział w Sprzątaniu Świata i Dniu Ziemi

 

III. EWALUACJA PROGRAMU

Analiza dokumentacji:

 • raz w roku (maj) ewaluacja programu profilaktycznego (ankieta dla rodziców i nauczycieli);
 • opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć do wybranych tematów;
 • realizacja zaplanowanych spotkań z rodzicami – protokoły wspólnych spotkań i notatki z indywidualnych rozmów;
 • szkolenie pracowników przedszkola dotyczące prawidłowego postępowania w czasie zagrożeń;
 • rozkład dnia, zapisy w dzienniku, instrukcje;
 • kronika przedszkolna;
 • strona internetowa- księga gości.

 

”Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z ludźmi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

 

Robert Fulgrum