Oferta programowa Przedszkola Samorządowego nr 40

Naszemu pedagogicznemu działaniu towarzyszy myśl Anthony de Mello: "Nie proś świata aby się zmienił, ty zmień się  pierwszy". Toteż w pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl, aktywne i problemowe  metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.  

W kwietniu 2001 roku, po raz pierwszy zostało zorganizowane „Zielone przedszkole”. 20  dzieci sześcioletnich uczestniczyło w tygodniowym turnusie w Szczawnicy. W kwietniu 2006 roku wychowankowie po raz czwarty odwiedzili Szczawnicę, zaś w 2009 „Zielone przedszkole” zorganizowano w Ameliówce w Górach Świętokrzyskich. Od 2014r. odbywają się wycieczki do centrum nauki Kopernik w Warszawie, do GEOPARKU na Wietrzni oraz do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

Od 2009 roku działa koło plastyczne „Plastuś”. Jego głównym zadaniem jest rozwijanie zdolności plastycznych naszych wychowanków. Prace szczególnie uzdolnionych dzieci eksponowane są na tablicy „Moje Pasje”.

W roku szkolnym 2007-2010 realizowany był wspólny projekt z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  pod nazwą "T-shirt edukacyjny". Zadaniem tego projektu było wykorzystanie koszulek do zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia te odbywały się zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

Projekt powyższy zdobył certyfikat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Został on wręczony przedstawicielom przedszkola dnia 12 grudnia 2008 roku na uroczystości w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Od września 2009r. do 2011r.  realizowany był  projekt „(bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem”, który obejmował dzieci 3 i 4-letnie, który został również nagrodzony certyfikatem Europaen Language Label. Dzieciom w nauce języka angielskiego pomagał ich ulubiony pluszak, a słówka poznawały korzystając z książek, które wcześniej robiły razem z rodzicami.

Nasze przedszkole prowadzi działalność innowacyjną. W roku szkolnym 2013/2014 realizowana była innowacja pedagogiczna „Magiczny świat Hocusa i Lotus – wykorzystanie metody formatów narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego”.
W trakcie zajęć językowych dzieci były aktywne i przez cały czas stosowały język angielski podczas zabaw. Metoda formatów narracyjnych na stałe weszła do kanonu naszych metod pracy i jest wykorzystywana w czasie zajęć języka angielskiego w grupach młodszych.

Kolejna innowacja pedagogiczna – „Bajkowe zajęcia języka angielskiego”, rozpoczęła się w październiku 2014. Była ona realizowana w jednej z grup starszych i miała na celu zmotywowanie dzieci do jak najczęstszego stosowania języka angielskiego w trakcie zabaw teatralnych. 

Od 2005 roku nasze przedszkole jest przedszkolem ćwiczeń. Odbywają się w nim praktyki śródroczne i ciągłe studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego. Studenci uczą się od nas, ale także czynnie włączają w życie placówki. Przygotowują – w ramach projektów własnych – przedstawienia teatralne, uczestniczą w imprezach i uroczystościach.