Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego nr 40

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA podstawowe zagadnienia:

Koncepcja została opracowana przez zespół w  składzie:

 1. Dorota Masternak– lider zespołu
 2. Ewa Mazur – wicedyrektor
 3. Katarzyna Śliwińska – nauczycielka
 4. Anna Filipek - nauczycielka

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, podstawa programowa wychowania przedszkolnego  oraz samoocena.

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

I. NASZE PRZEDSZKOLE - CHARAKTERYSTYKA

            Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30. Łączna powierzchnia placówki wynosi 3.162 m2 , zaś kubatura 14.266 m3. Budynek otacza ogrodzony plac o powierzchni ok. 7 tys. m2. Wyposażony jest w urządzenia do zabaw ruchowych wmontowane na stałe. Na terenie znajdują się 4 piaskownice i górka do zjazdów zimowych. cały teren pokrywa systematycznie koszona trawa. Na zewnątrz budynku- od strony wschodniej, południowej i zachodniej usytuowano tarasy.    

Przedszkole składa się z trzech kondygnacji: parteru, wysokiego parteru i piętra. na poziomie parteru umieszczono dwie szatnie z łazienkami, pomieszczenie na sanki i wózki, kilka magazynów oraz pomieszczeń gospodarczych, takich jak: warsztat konserwatora, pralnia z suszarnią, obieralnią itp.

Wysoki parter zajmują cztery sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z szatnią, kuchnia z zapleczem, szatnie dla personelu obsługowego. Umieszczono tu także dwa patia, które są „żywymi ogrodami” wewnątrz budynku.

Na piętrze znajdują się dalsze cztery sale dydaktyczne oraz dwie sale gimnastyczne – jedna do zajęć wychowania fizycznego, druga – do zajęć rytmicznych. każda z sal dydaktycznych z łazienką, kuchenką i pomieszczeniem na leżaki ma około 115 m2 powierzchni. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, stałe kąciki dydaktyczne, sprzęt audiowizualny.

Przedszkole ogrzewane jest centralnie (z elektrociepłowni miejskiej), ma gaz, bieżącą ciepłą i zimną wodę.

W placówce jest dobrze wyposażona  biblioteka z księgozbiorem pedagogicznym oraz dla dzieci, płytoteka, wideoteka, zestaw prezentacji multimedialnych. Pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, dwa pianina, fortepian stanowią stałe wyposażenie sal dydaktycznych i gimnastycznych. Dzięki współpracy z XIV Zespołem Szkół Ogólnokształcących urządzono pracownię komputerową dla dzieci z jedenastoma komputerami. Wszystkie sale wyposażone są w odtwarzacze CD oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający z mikrofonem bezprzewodowym.

Sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadają najnowszym wymogom pedagogiki oraz zasadom prozdrowotnym, stawianym przed nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych jedno z pomieszczeń wysokiego parteru zaadaptowano na prywatny gabinet stomatologiczny, zaś dwa pomieszczenia magazynowe wydzierżawiono na gabinet odnowy biologicznej.

 Przedszkole Samorządowe nr 40 jest przedszkolem publicznym:

 • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

 Do przedszkola uczęszcza obecnie 224 dzieci. Do oddziałów dobierane są wiekowo.      W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci.

Przedszkole zatrudnia 36 osób, w tym: 17 nauczycielek (wraz z dyrektorem i wicedyrektorem), 8 woźnych oddziałowych, 4 pracowników administracji, 5 osób personelu kuchennego, konserwatora i 2 dozorców.

 Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje zawodowe. Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem  w żywność, środki czystości, pomoce itp.

 Personel pomocniczy- miedzy innymi - dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki, wspiera nauczycieli we wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz dzieci oraz ich rodziców.

 

 1. KODEKS NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY ODDZIAŁU

 

Założenia ogólne

Kodeks wychowawcy oddziału obejmuje zakres jego obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności w pracy opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej wynikających z przepisów prawa oświatowego i wewnątrz przedszkolnych aktów prawnych, tj. Statutu przedszkola i  programu wychowawczego.

Obowiązki wychowawcy oddziału powierza dyrektor przedszkola jednemu  nauczycielowi pracującemu w grupie. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi dziećmi w ciągu całego okresu pobytu ich w placówce.

Zakres obowiązków

Praca z oddziałem:

 1. Diagnozowanie potrzeb wychowanków w zakresie:
  • Rozwoju emocjonalno-umysłowego i fizycznego,
  • Rozpoznawania środowiska rodzinnego,
  • Profilaktyki zdrowotnej,
  • Problemów wychowawczych poprzez:
 2. Rozmowy z dziećmi, rodzicami, nauczycielami pracującymi w grupie,
 • Obserwacje, badania,
 • Ankietowanie rodziców.
 • Udzielanie pomocy w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w formie:
  • Inspirowania i organizowania zajęć z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe i szersze zainteresowania,
  • Współpracy z nauczycielami pracującymi w oddziale,
  • Badanie i dokumentowanie poziomu rozwoju dzieci oraz dojrzałości szkolnej 6 – latków,
  • Niwelowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji poprzez arteterapię (podnoszenie poziomu samoakceptacj
 1. Koło plastyczne – rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych oraz wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 2. Koło teatralne z elementami języka angielskiego – rozbudzanie zdolności aktorskich poprzez pantomimę, zabawy dramowe, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, tworzenie warunków do swobodnego stosowania języka angielskiego.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci poprzez:
  • Zapoznanie dzieci i rodziców - na początku roku szkolnego - z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedszkola i odnotowanie tego w dzienniku zajęć i protokole spotkań z rodzicami,
  • Zapewnienie właściwej opieki podczas zajęć , imprez, uroczystości na terenie placówki oraz podczas organizowanych wycieczek krajoznawczych, do teatru, kina, muzeum itp.
  • Współpracę z pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 4. Koordynowanie planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej na rok szkolny  -w cyklu miesięcznym, z uwzględnieniem zadań rocznego programu pracy, programu wychowawczego oraz po rozpoznaniu zainteresowań, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.
 5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej  (dziennik zajęć, materiały diagnostyczne)

 

  Współpraca z rodzicami

Celem współpracy z rodzicami jest:

 1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, tj. n.p. Statutem przedszkola, podstawą programową. Zapoznanie z realizowanym programem, zamierzeniami wychowawczo – dydaktycznymi na każdy miesiąc.       Informowanie o miejscu ich przechowywania i sposobem udostępniania (na początku każdego roku szkolnego i w miarę potrzeb).
 2. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych dzieci i współdziałanie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Bieżące informowanie o organizacji pracy placówki i oddziału.
 4.   Włączanie rodziców do konstruktywnego, opartego na autentycznych więziach emocjonalnych współdziałania w zakresie działalności dydaktycznej  i wychowawczej przedszkola.

 

Cele te wychowawca realizuje poprzez:

1) kontakt osobisty

     A)Zebrania grupowe z rodzicami:

 • Spotkanie organizacyjne na początku roku szkolnego
 • Spotkania grupowe śródroczne organizowane co najmniej raz w semestrze lub w miarę potrzeb ( zajęcia otwarte),
 • Zebranie wychowawcy z rodzicami zorganizowane po pierwszym semestrze;

    B)Spotkania indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb)

  2) kontakty telefoniczne (w miarę potrzeb)

  3) kontakt elektroniczny:

 • Strona internetowa przedszkola

C) Warsztaty przybliżające rodzicom metody pracy przedszkola: artystyczne i językowe

D)Włączanie rodziców w życie przedszkola poprzez wspólne wycieczki oraz pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości;

                        

Zakres odpowiedzialności

Wychowawca oddziału odpowiada przed dyrektorem  za całokształt pracy wychowawczej i opiekuńczej, a w  szczególności za:

 • Realizację planu pracy
 • Kontakty z rodzicami (bieżące i rzetelne informowanie rodziców o poziomie rozwoju dzieci, ich zachowaniu i podejmowanych oddziaływaniach wychowawczych).
 • Organizację pracy rady rodziców ( w ramach trójek grupowych).
 • Działania podejmowane na rzecz wyposażenia i estetykę powierzonej sali.
 • Właściwe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej swojego oddziału.

 

III. WIZJA ABSOLWENTA

 • Osiągnął taką dojrzałość szkolną, która pozwoli mu podjąć zwiększony wysiłek intelektualny i fizyczny w szkole  podstawowej.
 • Jest śmiały i otwarty – nawiązuje i utrzymuje poprawne kontakty z  dziećmi i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej rasy i narodowości.
 • Zna zasady bezpiecznego zachowania i potrafi je wykorzystać w praktyce.
 • Wie, że jest Polakiem i Europejczykiem. Ma poczucie przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 • Umiejętnie działa w różnych sytuacjach przedszkolnych i szkolnych.
 • Jest ciekawy świata. Ma potrzebę kontaktu z przyrodą. Właściwie zachowuje się w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.
 • Ma potrzebę kontaktu z kulturą. Interesuje się książkami, teatrem, muzyką, malarstwem.
 • Zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania.
 • Posiada właściwe nawyki higieniczne.

 

IV. MISJA

Naszą Misją jest:

 • Dawanie dziecku możliwości poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni. 
 • Stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci oraz zaspokajanie ich potrzeb. 
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności i rozwija swoją osobowość.
 • Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka. 
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.  
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, troska o ich zdrowie. 
 • Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. 
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. 
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. 
 • Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. 
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. 

 

V. CELE GŁÓWNE

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
 • przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 1. Procesy zachodzące w przedszkolu
 •  procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 • w przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 1. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
  • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
  • przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  • przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 2. Zarządzanie przedszkolem
  • zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

 

VI. CELE SZCZEGÓŁOWE pracy wychowawczo – dydaktycznej

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju każdego wychowanka;
 • rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem;
 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się;
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się;
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem;
 • nauka przez aktywne działanie;
 • rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu, kraju oraz Europy;
 • poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności;
 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko – dziecko, dziecko – dorosły;
 • włączanie rodziców do procesów edukacyjnych;

 

VII. SPECYFIKA PRZEDSZKOLA

Naszemu pedagogicznemu działaniu towarzyszy myśl Anthony de Mello: "Nie proś świata aby się zmienił, ty zmień się  pierwszy". Toteż w pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl, aktywne i problemowe  metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Przedszkole posiada duże osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Od września 2001 roku, w wyniku rozpoznania potrzeb rodziców, zorganizowano w placówce stały dyżur logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który prowadzi terapię z dziećmi oraz udziela fachowej pomocy rodzicom. Od września 2002 roku taki dyżur pełni również pedagog, który wspiera nauczycieli w pracy wyrównawczej z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Cyklicznie – cztery razy w roku szkolnym – rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa, bez konieczności wizyty w Poradni.

Wszystkie nauczycielki, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie rocznego cyklu warsztatów pedagogiki zabawy oraz udziału w programie przedszkolaki krok pierwszy, prowadzą zajęcia metodami aktywizującymi. Propagują swoje działania edukacyjne wśród rodziców.

W kwietniu 2001 roku, po raz pierwszy zostało zorganizowane „ Zielone przedszkole”; 20  dzieci sześcioletnich uczestniczyło w tygodniowym turnusie w Szczawnicy. W kwietniu 2006 roku wychowankowie po raz czwarty odwiedzili Szczawnicę, zaś w 2009 „Zielone Przedszkole” zorganizowano w Ameliówce w Górach Świętokrzyskich.

Przedszkole prowadzi ścisłą współpracę z Koalicją na Rzecz Bezpieczeństwa oś. Na Stoku oraz Komisariatem Policji I. W ramach tej współpracy od lutego 2001 roku jest organizowana – w ramach programu „Bezpieczny Wypoczynek” – akcja Bezpieczne Ferie. W trakcie ferii zimowych do placówki zapraszane są dzieci z Przedszkoli nr 19 i 5, Szkoły Podstawowej nr 33 oraz  nasi absolwenci. Wspólnie uczestniczą w zabawach sportowych, tanecznych, zawodach i konkursach. Program tej akcji oraz jej przygotowanie i zabezpieczenie od strony materialnej ( pozyskiwanie sponsorów ) spoczywa na dyrekcji przedszkola,  radzie pedagogicznej oraz funkcjonariuszach KP I.

Akcją o zasięgu lokalnym jest także organizowany od czerwca 2001 roku  Środowiskowy Festyn  z okazji Dnia Dziecka. Biorą w nim udział wszystkie dzieci, które w tym dniu zechcą odwiedzić nasz plac przedszkolny. Co roku gościmy około 350. Oprócz  licznych atrakcji, np. pokazów karate, sokolników, Straży Pożarnej, konkursów z nagrodami, meczy piłki nożnej, zawodów sportowych -  mogą oznakować swoje rowery oraz zdobyć kartę rowerową.

Od 2009 roku powstało koło plastyczne „Plastuś”. Działa ono według opracowanego planu. Jego głównym zadaniem jest rozwijanie zdolności plastycznych naszych wychowanków. W programie rozwoju placówki na r. szk. 2010/11 zaplanowałyśmy utworzenie pracowni plastycznej. Teraz prace szczególnie uzdolnionych dzieci eksponowane są na tablicy „Moje Pasje”.

Placówka dba o promocję w środowisku lokalnym oraz na terenie miasta. Telewizja Kielce towarzyszy każdej prowadzonej przez nas akcji oraz uroczystości,  propagując ich założenia oraz ukazując efekty.

Nasze dzieci, rozumiejąc potrzeby innych, często i chętnie włączają się w działalność o charakterze charytatywnym. Od grudnia 2002 r. systematycznie organizowane są kiermasze świąteczne pod hasłem "Dzieci Niosą Pomoc". Za pieniądze uzyskane z akcji i dzięki pomocy sponsorów kupowane są paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących z naszego osiedla. Dary zostają przekazane w czasie Jasełek. Dzieci 5 i 6-letnie przygotowują piękne i wzruszające przedstawienia. W oczach naszych gości zawsze widać było łzy wzruszenia. Podczas spotkań był też opłatek, życzenia i słodki poczęstunek.

Nasze przedszkole przyłączyło się również do akcji "Góra Grosza". W ten sposób dzieci znów niosły pomoc, tym razem innym dzieciom. W naszej placówce organizowany jest „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, w czasie którego dzieci przynoszą do przedszkola swojego ulubionego pluszaka, organizowane są zabawy ruchowe i tańce przy muzyce. 

Przeprowadzamy także zbiórkę pod hasłem "Przynieś Pluszaczka dla Dzieciaczka". Dzieci przynoszą pluszowe maskotki, aby później przekazać je wychowankom z domu dziecka.

Nasze przedszkole współpracuje z Wojewódzką Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną
w Kielcach poprzez realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Działania te mają na celu m.in. wykształcenie wśród dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są narażone na bezpośredni kontakt z dymem tytoniowym.

W grupie VI odbywają się  zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, których przygotowaniem zajmuje się nauczycielka Ewa Mazur.

W roku szkolnym 2007-2010 realizowany był wspólny projekt z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  pod nazwą "T-shirt edukacyjny". Zadaniem tego projektu było wykorzystanie koszulek do zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia te odbywały się zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

Projekt powyższy zdobył certyfikat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Został on wręczony przedstawicielom przedszkola dnia 12 grudnia 2008 roku na uroczystości w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

Od września 2009r. do 2011r.  realizowany był  projekt „(Bardzo) wczesna nauka języków obcych z misiem”, który obejmował dzieci 3 i 4-letnie, który został również nagrodzony certyfikatem Europaen Language Label. Dzieciom w nauce języka angielskiego pomagał ich ulubiony pluszak, a słówka poznawały korzystając z książek, które wcześniej robiły razem z rodzicami.

Nasze przedszkole prowadzi działalność innowacyjną. W roku szkolnym 2013/2014 realizowana była innowacja pedagogiczna „Magiczny świat Hocusa i Lotus – wykorzystanie metody formatów narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego”.
W trakcie zajęć językowych dzieci były aktywne i przez cały czas stosowały język angielski podczas zabaw. Metoda formatów narracyjnych na stałe weszła do kanonu naszych metod pracy i jest wykorzystywana w czasie zajęć języka angielskiego w grupach młodszych.

Kolejna innowacja pedagogiczna – „Bajkowe zajęcia języka angielskiego”, rozpoczęła się w październiku 2014. Jest ona realizowana w jednej z grup starszych i ma na celu zmotywowanie dzieci do jak najczęstszego stosowania języka angielskiego w trakcie zabaw teatralnych.  

Od 2005 roku nasze przedszkole jest przedszkolem ćwiczeń. Odbywają się w nim praktyki śródroczne i ciągłe studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego. Studenci uczą się od nas, ale także czynnie włączają w życie placówki. Przygotowują – w ramach projektów własnych – przedstawienia teatralne, uczestniczą w imprezach i uroczystościach.

 

VIII. METODY PRACY

Wszystkie wykorzystywane metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Oprócz tradycyjnych wykorzystujemy:

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka;
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Opowieść ruchowa;
 • Elementy metody pedagogiki M. Montessori;
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Labana, Kniessów;
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss.
 • Plan Daltoński
 • Elementy stymulacji polisensorycznej
 • Metoda Formatów Narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego;
 • Inteligencje wielorakie H. Gardnera
 • Pedagogika Froebla
 • Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej

 

IX. NASZE TRADYCJE

 • Zajęcia adaptacyjne dla 3-latków;
 • Powitanie jesieni – ognisko integracyjne;
 • Pasowanie na przedszkolaka;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki;
 • Spotkania opłatkowe z rodzicami;
 • Jasełka;
 • Mikołaj;
 • Bezpieczne Ferie – Festyn Środowiskowy;
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny;
 • Bal Karnawałowy;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Powitanie wiosny – korowód z Marzanną;
 • Święto Rodziny
 • Dzień Dziecka – Festyn Środowiskowy;
 • Wizyta w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach;
 • Pożegnanie 6-latków;
 • Koncerty Świętokrzyskiego Towarzystwa Muzycznego, prowadzone przez muzyków Filharmonii Kieleckiej oraz spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora „Skrzat” z Krakowa.

 

X. SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ 

      POŻĄDANYCH

dzieci młodsze:

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

dzieci starsze:

 • nagradzanie uznaniem i pochwałą
 • nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy
 • darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • przywileje pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania.

 

XI. SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Diagnoza osiągnięć dzieci odbywa się według procedury:

 1. Powołanie zespołu do spraw diagnozowania osiągnięć dzieci – pierwsza połowa września.
 2. Szkolenie dla nauczycieli w ramach WDN w zakresie diagnozy rozwoju dziecka, zorganizowane przez zespół – druga połowa września.
 3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych ( arkusze obserwacji rozwoju dziecka), przedstawienie dyrektorowi do zatwierdzenia – do końca września.
 4. Diagnoza wstępna (październik):
 • obserwacja dzieci,
 • wypełnienie narzędzia diagnostycznego,
 • analiza wyników,
 • Przekazania wyników diagnozy poprzez indywidualne spotkania z rodzicami.
 1. Opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dzieci (w razie konieczności, w październiku).
 2. Indywidualne wspomaganie dzieci wymagających pomocy (od listopada do końca pierwszego semestru).
 3. Sprawozdanie śródroczne z przeprowadzonych diagnoz, określenie wniosków, zaplanowanie dalszych działań na bazie określonych wniosków (na przełomie półrocza).
 4. Podjęcie zaplanowanych działań (drugie półrocze – do końca maja).
 5. Diagnoza końcowa (czerwiec – 3 i 4-latki; kwiecień – 5 i 6-latki):
 • obserwacja dzieci,
 • wypełnienie narzędzia diagnostycznego,
 • analiza wyników,
 • porównanie wyników uzyskanych podczas diagnozy wstępnej i końcowej.
 1. Opracowanie wniosków i przedstawienie sprawozdania z prowadzonej diagnozy na Radzie Pedagogicznej (czerwiec).
 2. Wydanie rodzicom dzieci 5 i 6-letnich informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( do końca kwietnia).
 3.  

XII. SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH    EDUKACYJNYCH DZIECI

Przekazywanie rodzicom informacji o postępach edukacyjnych odbywa się wg procedury:

 1. Zebranie dla rodziców (koniec września):
 • omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych,
 • zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych.
 1. Zebranie grupowe po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej (październik):
 • sprawozdanie dotyczące obserwacji dzieci,
 • wnioski,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój,
 • zapoznanie rodziców z kierunkami zaplanowanych działań.

3. Kontakty indywidualne z rodzicami (systematycznie, w miarę potrzeb):

 • zapoznanie rodziców z programami pracy indywidualnej,
 • udzielenie wskazówek do pracy w domu.

4. Zebranie grupowe (kwiecień dzieci 5 i 6-letnie; czerwiec – 3 i 4-latnie):

 • omówienie wyników diagnozy końcowej,
 • porównanie wyników uzyskanych podczas diagnozy wstępnej i końcowej,
 • rozmowy z zainteresowanymi rodzicami – indywidualne omówienie arkusza obserwacji rozwoju dziecka
 • wydanie rodzicom 5 i 6-latków informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponadto systematycznie eksponowane są prace plastyczne dzieci. Rodzice mają możliwość obserwowania osiągnięć dzieci w trakcie zajęć otwartych oraz uroczystości i imprez.

Raz w miesiącu każdy wychowawca organizuje dzień otwarty – dyżur w godzinach popołudniowych, w trakcie którego rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielem.

W czterech grupach wydawana jest gazetka, w której nauczycielki zamieszczają zamierzenia programowe, teksty piosenek i wierszy, kącik pedagogiczny oraz informacje o ważnych wydarzeniach.

W przedszkolu bardzo prężnie działa Rada Rodziców. Jej kompetencje stanowiące określa statut przedszkola. Rodzice mają możliwość kontaktu indywidualnego z jej przedstawicielami lub za pomocą skrzynki, do której mogą wrzucać wnioski, pytania i t p.

Bardzo ważnym ogniwem w obiegu informacji między rodzicami a przedszkolem, a także przedszkolem i środowiskiem, jest założona w 2004r. strona WWW. Zawiera ona wszystkie informacje o naszej placówce, informacje o bieżących wydarzeniach, ogłoszenia, ilustrowane zdjęciami sprawozdania z uroczystości, imprez. Zamieszczone są ważne akty prawne, na podstawie których funkcjonuje placówka, n.p.: statut, podstawa programowa, program wychowawczy, koncepcja pracy i inne. Poprzez stronę, za pomocą formularza email, każdy może się z nami skontaktować.

 

XIII. ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

 • Zespoły diagnostyczne do przeprowadzania ewaluacji;
 • Zespoły tematyczne do realizacji zadań Rocznego Programu Pracy;
 • Grupy liderów powoływane do realizacji zadań w ramach WDN;
 • Współpraca opiekun – stażysta w ramach awansu zawodowego;
 • Otwarte zajęcia koleżeńskie;
 • Wspólne planowanie miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej przez nauczycieli pracujących z dziećmi w tym samym wieku;
 • Wspólne planowanie i organizacja imprez i uroczystości.

 

XIV. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole prowadzi stałą współpracę z:

 • Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach;
 • Szkołą Podstawową Nr 33
 • Przedszkolami Nr 35 i 19;
 • Miejską Biblioteką Publiczną – Filia Nr 11;
 • Klubem „Słoneczko”;
 • Biurem Wystaw Artystycznych;
 • I Komisariatem Policji;
 • Strażą Pożarną;
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kielcach;
 • Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim
 • Centrum Goedukacji
 • Ligą Ochrony Przyrody; Nadleśnictwem Kielce
 • Muzeum Zabawek;
 • Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej.
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Narodowe
 • Świętokrzyskim Związkiem Terrarystycznym
 • Gabinety dentystyczne M-DENT
 • Studio fotograficzne Rajmunda Piasty

Dzieci z naszego przedszkola bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach: międzyprzedszkolnych, miejskich, organizowanych przez bibliotekę, kluby osiedlowe, organizacje pozarządowe itp. Jesteśmy także organizatorami konkursów. Do wewnątrzprzedszkolnych włączani są rodzice.

 

XV. PROGRAM WYCHOWAWCZY

Cele programu wychowawczego

cele główne:

-zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia w grupie;

 • zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i tradycjami kulturowymi.

cele operacyjne:

 • dziecko nabywa umiejętności współżycia w grupie oraz potrafi podporządkować się ustalonym zasadom i regułom;
 • ma ukształtowaną wrażliwość moralną;
 • czuje się członkiem najbliższego otoczenia społecznego;
 • rozumie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności;
 • ma ukształtowane poczucie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • uświadamia sobie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

 

spodziewane efekty:

chcemy ukształtować pokolenie:

 • empatyczne, wrażliwe na potrzeby i krzywdę innych;
 • rozumiejące konieczność poszanowania cudzej własności;
 • ceniące wartości moralne;
 • tolerancyjne, szanujące odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • posiadające umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znające swoje prawa i obowiązki;
 • posiadające umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • rozumiejące konsekwencje kłamstwa dla siebie i dla innych;
 • utożsamiające się ze swym krajem rodzinnym – polską;
 • znające symbole narodowe;
 • szanujące tradycje.

 

XVI. WYKAZ REALIZOWANYCH PROGRAMÓW – rok szk. 2015-16

Lp.

Nazwa programu

 

Autor - wydawnictwo

Nauczyciele wdrażający-oddział

1.

Od przedszkolaka do pierwszaka

I. Broda

WSiP

W.Pisarczyk, K.Olszwska – gr I,

M.Lisek – gr II,

D.Masternak, A.Banaś – gr III,

M.Galińska, P.Głowacka-Sasak gr IV,

B.Mazurczak, M.Pióro – gr. V,

D.Rajca – gr. VI,

M.Głuszek  – gr. VII,

K.Śliwińska – gr VIII

 

2.

Twórczy przedszkolak- metody aktywizujące w terapii pedagogicznej.

 

Katarzyna Śliwińska

Nauczycielki wszystkich grup.

3.

Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

 

 

E. Gruszczyk-Kolczyńska,

E. Zielińska

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

Nauczycielki grup dzieci 5 i 6-letnich

Jako pomoc w realizacji zagadnień z zakresu edukacji matematycznej.

 

4

W radości dzieci Bożych.

Program katechezy dla dzieci 6-letnich.

 

Ks. T. Śmiech

Wydawnictwo Jedność

D.Koperny – gr. V, VI, VII, VIII.

5.

 

 

Program pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dzieci 3-4-letnie.

 

Dominika Rajca

Nauczycielki grup dzieci 3 i 4-letnich.

6.

Program Profilaktyczny PS 40

 

Marzena Lisek

Nauczycielki wszystkich grup.

7.

Program wychowawczy przedszkola

Zespół nauczycieli pod kierunkiem

Aleksandry Dymińskiej

Nauczycielki wszystkich grup.

8.

Program Muzyka łagodzi obyczaje.

 

Ewa Zielińska

Nauczycielki wszystkich grup.

9.

Gimnastyka buzi i języka

Program stymulacyjno-terapeutyczny z zakresu rozwoju mowy dzieci 5-6 – letnich.

 

Ewa Zielińska

Nauczycielki wszystkich grup.

10.

Program nauczania j. angielskiego. „Cheeky Money 2 Teacher’s notes”

 

K.Harper, C.Medwell

Wyd. Macmillan

P. Glowacka-Sasak – nauczyciel j. angielskiego w gr. V, VI, VII,

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

XVII. WIZJA – TO CHCEMY OSIĄGNĄĆ

Strona materialna:

 • budynek przedszkola ma estetyczną elewację.
 • wnętrze przedszkola jest barwne, funkcjonalne i bezpieczne.
 • wymieniono stolarkę okienną na holach i w szatniach.
 • doposażono plac przedszkola o nowe, bezpieczne i trwałe urządzenia.
 • działania dzieci i nauczycieli są wspierane coraz nowocześniejszymi środkami dydaktycznymi.
 • środki gromadzone na koncie specjalnym w całości są przeznaczone na potrzeby placówki.
 • dobrze wynagradzani nauczyciele mają większe możliwości do podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji.
 • budżet przedszkola pozwala realizować zadania służące spełnianiu oczekiwań dzieci, rodziców i pracowników placówki.

 

Strona organizacyjna

 • godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców.
 • kadra pedagogiczna wzbogaca wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach.
 • nauczyciele  dbają o wspomaganie procesów rozwoju i edukacji dzieci. dzielą się swoimi doświadczeniami, planują wspólne działania.
 • problemy pedagogiczne oraz nowatorskie rozwiązania edukacyjne są motorem działania zespołów nauczycieli, działających w ramach WDN.
 • przedszkole ma możliwość zatrudnienia specjalistów, którzy będą wspomagać nauczycieli w pracy z dziećmi z poważnymi deficytami rozwojowymi.

 

Strona programowa

 • rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola.
 • proponowana oferta edukacyjna jest stale wzbogacana, dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci oraz stwarza warunki do wspierania ich wszechstronnego rozwoju.
 • nauczyciele podejmują innowacje pedagogiczne, opracowują własne programy wychowania przedszkolnego.
 • ewaluacja działań przedszkola zmierza do stałego podnoszenia jakości pracy placówki.
 • praca wszystkich organów współdziałających jest ukierunkowana na tolerancję i poszanowanie godności wszystkich dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • dzieci mają możliwość radosnego przeżycia każdego dnia, a rodzice – satysfakcję z pobytu dziecka w naszym przedszkolu.
 • przedszkole jest bardzo dobrze postrzegane w środowisku lokalnym.