Jestem Polakiem więc Europejczykiem

 

Nazwa placówki

Przedszkole Samorządowe Nr 40

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30

25-430 Kielce

tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl

 

Imię i nazwisko dyrektora

 

 

Anna Pasternak

 

Dobra praktyka (nazwa programu/ działań)

 

 

Jestem Polakiem więc Europejczykiem

 

Ilość uczniów objętych programem/ działaniami

 

200

 

 

Odpowiedzialni, organizatorzy ipartnerzy

 

Nauczycielki:

Ewa Mazur

Ewa Zielińska

Małgorzata Galińska

 

 

Okres czasowy realizacji dobrej praktyki

 

Od 2001 roku do nadal

 

Każdy z nas jest Europejczykiem, bo przynależy do wielkiej rodziny europejskiej. Jednocześnie każdy z nas jest Polakiem, a Polska leży w Europie.

 

Cel podjętych działań:

 

 1. Rozbudzanie miłości i przywiązanie do rodzinnych stron.
 2. Poznanie przez dzieci dziedzictwa kulturowego naszego regionu i kraju, historii, tradycji i kultury.
 3. Rozwijanie tożsamości europejskiej tworzonej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny
 4. Rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego
 5. Wykorzystanie różnych okazji do przeżywania i rozumienia wartości uniwersalnych: dobro, piękno, prawda

 

Opis realizacji działań:

 

Jednym z ważniejszych zadań wychowania, wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny. Nie można pominąć tak istotnej sprawy jak wpływ środowiska na kształtowanie uczuć patriotycznych wychowanków. Dziecko powinno być stopniowo wprowadzane w patriotyzm poczynając od tego, co bliższe, z czym może zetknąć się bezpośrednio, przechodząc do spraw coraz dalszych. Dlatego w naszym Przedszkolu dostarczamy systematycznie dzieciom wiedzę o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając ich z obrzędowością, zwyczajami, legendami, baśniami, podaniami, pieśniami i przyśpiewkami, zabytkami kultury – uświadamiamy im poczucie przynależności narodowej.

Szczególnym sposobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy przedszkolaków w bliższe i dalsze okolice. Kontakty te mają u nas charakter wielowymiarowy. Nasze Przedszkole od 2001 roku organizowało wyjazdy na Zielone Przedszkole do Szczawnicy. Wyjazdy te oprócz zdrowotnych przyniosły dzieciom wiele innych korzyści takich jak poznanie nowych regionów kraju, wzbogacenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, uspołecznienie dzieci.

   

 

   

 

   

W kwietniu 2009 r. dzieci wyjechały na Zielone Przedszkole do Ameliówki. Cele wyjazdu to:

 • Poznanie Naszej Małej Ojczyzny- Góry Świętokrzyskie;
 • Motywowanie do ochrony środowiska i działań proekologicznych.
 • Rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy na temat higieny odpoczynku, ruchu i aktywności fizycznej dla profilaktyki zdrowia.
 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie; wdrażanie do samodzielności i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

 

W ramach kształtowania właściwych postaw dzieci w naszym Przedszkolu podejmuje się cyklicznie szereg działań stwarzających warunki do edukacji patriotycznej. Dokonuje się tego poprzez realizację następujących tematów:

 

 1. Moja rodzina
 • Przedstawienie swojego imienia i nazwiska
 • Poznanie swojego adresu zamieszkania
 • Wymienianie członków najbliższej rodziny
 • Dostrzeganie potrzeby innych członków rodziny
 • Pamiętanie o uroczystościach rodzinnych
 • Poznanie własnej roli społecznej w rodzinie
 • Wzbudzanie zainteresowań historią rodziny

 

 1. Wzbudzanie zainteresowania kulturą i historią miasta Kielc
 • Poznanie herbu miasta
 • Poznanie historii swojego miasta, słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami

 

   

 • Zapoznanie z ważniejszymi zabytkami Kielc – wycieczki na Rynek, do Muzeów, seria zdjęć „Kielce dawniej i dziś”

 

   

Muzeum Diecezjalne

 

Pałac Biskupi

 • Praca z mapą konturową dla dzieci, odnajdywanie na mapie swojej miejscowości, rzeki nad którą leży
 • Dostrzeganie i opowiadanie o zmianach, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu dziecka

 

Stadion Korony

 • Zapoznanie z pięknem i oryginalnością swojego regionu dotyczącego ukształtowania krajobrazu, elementów folkloru
 • Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości: miejsca pamięci narodowej, pomniki, Muzea

 

 1. .Świętokrzyskie – „Nasza Mała Ojczyzna”
 • Wyjazd na „Zielone Przedszkole do Ameliówki”, poznanie regionu historyczno – przyrodniczego, w którym mieszkamy.

 

      

 

 

   

 • Zapoznanie z ciekawymi miejscami w naszym regionie poprzez udział wwycieczkach

 

   

Bałtów

 

   

Chęciny Lisów

 

   

Święty Krzyż

 

   

Tokarnia

 • Udział w konkursie „Świętokrzyskie – moja mała Ojczyzna”.

 

 1. Organizowanie działań wzmacniających poczucie przynależności i tożsamości narodowej
 • Zorganizowanie Kącika Patriotycznego w przedszkolu
 • Zapoznanie z godłem i barwami narodowymi , rozumienie pojęcia Ojczyzna, wykonanie chorągiewek, określenie czym są symbole narodowe
 • Zapoznanie z hymnem narodowym, śpiewanie I zwrotki, rozumienie zachowania w tym czasie właściwej postawy, rozumienie że jest to pieśń wszystkich Polaków, wyjaśnienie w jakich okolicznościach jest grany iśpiewany hymn
 • Zapoznanie ze znaczeniem słów „jesteśmy Polakami, „mówimy po polsku”
 • Zapoznanie z pojęciem „stolica”, zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką oraz z legendą związana z tą postacią , słuchanie wierszy i opowiadań dotyczących Warszawy, zapoznanie z legendą pt. „Wars i Sawa”, słuchanie fragmentów „Legend warszawskich” A. Oppmana – „Złota kaczka” „Syrena” , „Bazyliszek”
 • Udział w konkursach plastycznych np. „Polska moja Ojczyzna”

 

   

 

 1. Kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych
 • Poznanie zwyczajów i obyczajów o zasięgu ogólnopolskim : Andrzejki, topienie Marzanny, Tłusty Czwartek
 • Słuchanie wybranych tekstów ludowych lub stylizowanych na ludowe
 • Poznanie tradycji polskiej w odniesieniu do Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych

 

   

 • Poznanie i porównywanie zwyczajów panujących w różnych regionach Polski w odniesieniu do tego samego święta
 • Zorganizowanie występu pieśni i tańców ludowych

 

   

 

 

 1. Polska w Europie i na świecie - od września 2004 roku działa w przedszkolu Klub Małego Europejczyka, jego celem jest przygotowanie dzieci do życia w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności, ale ze świadomością tożsamości narodowej
 • poznanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy
 • praca z konturową mapą Polski , mapą Europy, mapą kontynentów
  • wskazywanie granic państwa
  • poznanie położenia Warszawy, Kielc innych miast wynikających zzainteresowań dzieci
  • położenia Polski w Europie w oparciu o mapę Europy i o mapę kontynentów
  • poznanie ważniejszych regionów Polski, ich walorów krajoznawczych (region nadmorski i górski ),
  • poznanie sposobów ochrony przyrody w Polsce w oparciu o materiał edukacyjny „Rezerwaty przyrody” i „Parki krajobrazowe” w Polsce, rozumienie konieczności ochrony przyrody.
   • Zorganizowanie występu „Jestem małym patriotą” na którym gościła pani Wojewoda Bożentyna Pałka- Koruba.

 

   

 

   

 

   

 

 1. Inne narody: państwa sąsiadujące, kultura, obyczaje wybranych krajów europejskich
  • Poznanie i wymienianie kilku krajów europejskich
  • Poznanie Europy jako kontynentu
  • Rozpoznawanie języków, kilku słów
  • Opisywanie flag
  • Słuchanie baśni i legend innych narodów
  • Słuchanie utworów muzycznych
 • Oglądanie kart pocztowych

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Efekty realizacji przedsięwzięć:

Dla dzieci:

 • Znają historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania).
 • Mają właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych.
 • Znają znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce).
 • Mają właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • Zdobyły nowe wiadomości o kulturze i obyczajach innych narodów.
 • Nauczyły się tolerancji.
 • Poznały i doświadczyły różnorodnych sposobów komunikowania się zludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Są otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.

 

Dla nauczycieli:

 • Cykliczne poszerzanie swojej wiedzy.
 • Satysfakcja z realizacji powyższych zagadnień.
 • Nadzieja, że podjęte działania dają możliwość na stworzenie modelu społeczeństwa tolerancyjnego.
 • Bezcenny uśmiech i zadowolenie dzieci.

 

Dla przedszkola:

 • Promocja przedszkola.
 • Poszerzenie oferty dydaktycznej dla dzieci.
 • Zadowolenie rodziców.
 • Integracja między przedszkolami.

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki.

 

Kielce, 16.11.2010r.                                                     Anna Pasternak

Miejscowość, data                                                               Podpis dyrektora