Gdy rodzic jest pod wpływem alkoholu

Procedura postępowania

w sytuacji gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko

odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu

 

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku po opuszczeniu przedszkola.

 

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady postępowania nauczyciela w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w sytuacji , gdy dziecko zamierza odebrać z przedszkola osoba będąca pod wpływem alkoholu.

 

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są nauczyciele i pracownicy Przedszkola oraz rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.

 

4. Opis procedury

 • Rodzice lub upoważnione przez nich osoby powinny odbierać dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 • W przypadku, gdy stan osoby upoważnionej zamierzającej odebrać dziecko z przedszkola wskazuje na spożycie alkoholu lub osoba ta przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel odmawia wydania dziecka.
 • Nauczyciel powiadamia niezwłocznie o zaistniałej sytuacji drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. 
 • Nauczycielka powiadamia o zdarzeniu dyrektora, który podejmuje ewentualnie decyzje o powiadomieniu Policji lub podejmuje inne działania.
 • W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola, dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 • Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – dyrektor podejmuje decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu osób spokrewnionych.
 • W innym przypadku wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego).
 •  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic, (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca jest uprawniony do rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka.
 • Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu
  wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad odbierania dziecka z przedszkola.
 • W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna w stanie
   nietrzeźwości powtarza się, dyrektor powiadamia pisemnie Policję, wydział rodzinny sądu rejonowego.
 • Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej.
 • W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu sądu rodzinnego o niewydolności wychowawczej rodziny.

 

5. Postanowienia końcowe

 • Procedura powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – rozdział 2;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1356); 
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.);
 • Statut Przedszkola Samorządowego nr 40 w  Kielcach.